< class="hidden">
< class="inner"> < class="logo-wrap"> < class="mobi-nav">
< class="wrap-title">

/

< class="menu-btn" id="mobiMenuBtn"> < class="header-nav-wrap" id="mobiMenu"> < class="mobi-menu-bg"> < class="mobi-menu-close" id="mobiMenuClose"> < class="box"> < class="nav-tools clear"> <> < class="search-box">
< class="line"> < class="lang"> < style="color: #ccc;">EN < class="nav-shops js-show-sublist"> 品牌商城 < class="nav-shop-box js-sublist"> < class="nav-join"> 招商加盟
< class="wrapper banner-title"> < class="banner-img" style="background-image: url(/html/uploads/slide/2018-08-24/5b7ffff14d685.jpg);"> < class="container"> < class="wrapper section join-train-s1"> < class="inner">

双通道职业发展体系

适友集团为内部员工设计双通道职业发展体系,指明组织内员工可能的发展方向和机会,
员工可根据自身情况和组织需要,在组织设计好的职业通道中纵向或横向的发展,发挥自我优势的同时与企业一起成长。

< class="wrapper section join-train-s2"> < class="inner">

多样化的学习成长路径

< class="side-nav" id="sideNav"> < class="seek-advice-from" id="sideContact"> < class="icon"> < class="nav-list"> < class="weixin" id="sideWeixin"> < class="gotop" id="gotop"> < class="wrapper footer-wrap"> < class="inner"> < class="link-wrap"> < class="copyright">

适友家居股份有限公司 保留所有版权 2019
皖ICP备16019538号-1